Madarai Palameikai bronzas godalga Eiropas spēlēs Minskā!

LATVIJAS   ŠĶĒPMETĒJU  KLUBA

STATŪTI

 

1. BIEDRĪBAS  NOSAUKUMS.

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Šķēpmetēju klubs” (turpmāk tekstā – LŠK).

1.2. Savā darbībā LŠK vadās no Latvijas Republikas likumdošanas, saviem  statūtiem, kā arī ievēro Olimpiskās Hartas principus.

 

2. BIEDRĪBAS MĒRĶI un UZDEVUMI.

2.1.Biedrības mērķis ir:

2.1.1. Latvijas šķēpa mešanas tradīciju turpināšana, Latvijas vārda nešana pasaulē;

2.1.2. Šķēpa mešanas popularizēšana;

2.1.3. Jaunatnes piesaistīšana sporta nodarbībām.

2.2. LŠK  uzdevumi:

2.2.1. Veicināt  bērnu un jauniešu fizisko, garīgo, dvēselisko un sabiedrisko attīstību, saturīgu brīvā laika izmantošanu;

2.2.2. sekot, lai ievērotu  bērnu un jauniešu  tiesību un interešu aizstāvību;

 1. izstrādāt Latvijas šķēpa mešanas attīstības stratēģisko plānu  un  realizācijas programmas;

 2. rīkot  sacensības šķēpa mešanā, iesaistot  Latvijas skolu audzēkņus un sporta skolotājus, neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības, vecuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem;

 3. rīkot mācību –treniņu nometnes  un apmācības seminārus;

 4. sadarboties starptautiskajā līmenī, piedaloties sacensībās un mācību- treniņu nometnēs;

 5. piesaistīt ar savu darbību  valsts, pašvaldību, citu biedrību ,komercsabiedrību un privātpersonu  uzmanību un materiālo atbalstu šķēpa mešanas problēmu risināšanai;

 6.  izglītot skolēnus un pedagoģiskos darbiniekus šķēpa mešanas tehnikas un metodikas jautājumos;

   

  3. LŠK  DARBĪBAS TERMIŅŠ.

  3.1. LŠK ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

   

  4. BIEDRU IESTĀŠANĀS LŠK, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA.

  4.1. Par LŠK biedru var būt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.  Pieteikuma formu un   tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LŠK valde;

  4.2.Lēmumu par biedra uzņemšanu  LŠK pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

  4.3.Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru  pilnsapulcei. Ja arī biedru pilnsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LŠK biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

  4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LŠK rakstveidā paziņojot par to valdei;

  4.5. Biedru var izslēgt no LŠK ar valdes lēmumu, ja:

  4..5.1. biedrs  vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedru naudu;

  4..5.2. biedrs  nepilda pilnsapulces un valdes lēmumus;

  4..5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

  4..5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par biedra izslēgšanu LŠK valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5. LŠK  BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

 1. LŠK biedram ir  tiesības:

  5.1.1. būt pārstāvētam  sapulcē ar vienu balsi;

  5.1.2. ieteikt pārstāvjus ievēlēšanai LŠK Valdē un pašam  tikt ievēlētam;

  5.1.3. saņemt  informāciju par LŠK Valdes darbu, pieņemtajiem  lēmumiem un citiem dokumentiem, tai skaitā iepazīties LŠK  darbības protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.4. piedalīties visos LŠK organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LŠK darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.5. lietot LŠK atribūtiku;

 1. piedalīties LŠK projektu, programmu izstrādē un realizēšanā.

 1. LŠK biedru pienākumi:

  5.2.1. ievērot LŠK statūtus, pildīt kopsapulces un valdes lēmumus;

  5.2.2. regulāri maksāt biedru naudu;

  5.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt  LŠK mērķu un uzdevumu realizēšanu;

  5.2.4. saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām ,ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

   

    6. LŠK  biedru PILNsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

6.1.Biedru pilnsapulce ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija.

6.2. Biedru pilnsapulcē ir  tiesīgi piedalīties visi  biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru pilnsapulcē tikai personīgi.

6.3.Kārtējā pilnsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā un ne vēlāk kā līdz 31.martam.

6.4.Ārkārtas biedru pilnsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6 5.Biedru pilnsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

6.6. Biedru pilnsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

6.7. Ja biedru pilnsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru pilnsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.8. LŠK biedru pilnsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem,  biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

6.9.Noklausās un apspriež  LŠK valdes priekšsēdētāja un  revidenta atskaites;

6.10. Ievēl LŠK Valdi deviņu cilvēku sastāvā.

6.11. Ievēl LŠK revidentu uz nenoteiktu laiku.

6.12. LŠK pilnsapulcei ir tiesības izteikt neuzticību un pārvēlēt LŠK prezidentu vai kādus no valdes locekļiem. 

 

 

 

7.  LŠK VALDE.

7.1. Valde ir LŠK izpildinstitūcija, kas  sastāv no  valdes priekšsēdētāja - LŠK prezidenta un astoņiem valdes locekļiem.

7.2.  Valde no sava vidus ievēl priekšsēdētāju – prezidentu..

73. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus , kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

7.4. Valdes priekšsēdētājs un divi valdes loceklis ir tiesīgi pārstāvēt biedrību katrs atsevišķi, pārējie  kopā ar pieciem locekļiem.

7.5. LŠK Valde vada LŠK  darbu:

7.5.1.sasauc LŠK sapulces;

7.5.2 izstrādā  projektus,  programmas, darba plānus un nolikumus;

7.5.3.valdes sēdes ir atklātas;

7.5.4.valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā noteicošā ir prezidenta balss.

 

  8.  LŠK PREZIDENTS.

8 1. LŠK prezidents:

8.1.2.vada LŠK pilnsapulces, ja vien netiek ievēlēts cits pilnsapulces vadītājs, sasauc un vada LŠK Valdes sēdes;

8.1.3.sadala pienākumus starp valdes locekļiem;

8.1.4.prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus izpilda viens no  valdes locekļiem;

8.1.5.atbild par finansējuma izlietojumu.

  

9.Revidents.

9.1.veic biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli;

9.2. dod atzinumu par LŠK budžetu un gada pārskatu;

9.3. izvērtē LŠK grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.4. sniedz ieteikumus par LŠK finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai;

9.5  veic revīziju pilnsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā;

9.6. pilnsapulce apstiprina LŠK gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10. BIEDRU NAUDA

10.1.  LŠK  biedri maksā  biedru naudu vienu reizi gadā,  ko noteikusi pilnsapulce..

 

 

 

                                   

                                   

Paraksts:  Valdes loceklis                                     Gints Palameiks

 

 

Statūtos  izdarītas izmaiņas kopsapulcē Rīgā  2012.gada 9.maijā.

Sporta klases šķēpa mešanā

 

SIEVIETES

 

 Šķēpa svars
LM
M
MK
I
II
III
I j.
II j.
 
600g
60
54
48
43
35
30
25
20
-
500g

50 44 38 33 27 22 18
400g
 
 
 
45
38
35
30
25
20

 

VĪRIEŠI

Šķēpa svars

LM

M

MK

I

II

III

I j.

II j.

III j.

800g

82

73

68

62

54

48

 

 

 

700g

 

 

 

61

55

45

40

35

28

600g

 

 

 

64

56

48

45

41

35

400g

 

 

 

 

 

 

47

40

30


 

  LATVIJAS   REKORDI  ŠĶĒPA  MEŠANĀ
 
Vīrieši                       90,73 m                      Vadims Vasiļevskis (05.01.82.)     22.07.07.                    Tallinā
 
U-23                          86,61 m                      Zigismunds Sirmais (06.05.92.)     17.06.14.                    Ostravā
 
Juniori                      84,69 m                      Zigismunds Sirmais (06.05.92.)   22.06.11.                    Bauskā   
 
Jaunieši (700g)        77,71 m                      Matīss Velps   (09.07.99.)             21.06.16.                    Valmierā
 
Zēni (600g)   “ B”     70,60 m                      Roberts Gļauda (17.04.99.)           09.09.14.                    Brno
 
Zēni (400g) “ C”       56,88 m                       Patriks Gailums (10.05.98.)          24.09.11.                    Koknesē
                                               
Zēni (400g) “ D”       37,14 m                       Intars Išejevs(15.02.93)                 02.10.04.                    Rīgā                                                  
 
Sievietes                   66,18 m                      Madara Palameika (18.06.87.)       09.09.16.                    Briselē
 
U-23                           64,51 m                      Madara Palameika (18.06.87.)        19.07.09.                    Kauņā
 
Juniores                    60,64 m                      Līna Mūze    (04.14.92.)                   02.06.11.                    Rīgā
 
Jaunietes                   55,49 m                      Inga Kožarenoka    (16.03.82.)       25.09.99.                    Murjāņos
Jaunietes (500g)       57,78 m                      Laine Donāne            (01.10.98.)     14.06.15.                    Jelgavā
Meitenes (400g)”B”  52,67 m                      Laine Donāne           (01.10.98).      14.09.13.                    Ventspilī
                                   
Meitenes (400g) “C” 45,41 m                      Andrija Priedīte      (06.01.97.)        31.05.10.                    Jēkabpilī      
 
Meitenes (400g) “D” 33,80 m                       Evita Trušele (29.04.90.)                 15.09.01.                    Ventspilī                                                      

PARTNERI

Biedrība "Latvijas Šķēpmetēju klubs" © 2010
Olimpiskais sporta centrs, Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013
E-pasts: skepi@apollo.lv